Amsterdam (CAE-Hoofddorp) – April 2012

Graduates & Instructors (l to r)

Wang Yajing (CAAC), Lu Lianchuan (CAAC), Li Yongjun ( CAFUC), Ba Zhenguo (CAAC), Joe DePaola ( TTI), Malcolm Blackwood (TTI), Don Irving (TTI), Han Zheng (Shanghai Eastern FTC), Lin Qingtong (Zhuai Xiangyi Aviation Technology Company), Chen Zhihua(CAAC), Wang Han (Shandong Airlines), Liang Zhi (Zhuai Xiangyi Aviation Technology Company)

Taking picture – Bob Earp (TTI)

Amsterdam (CAE-Hoofddorp) – April 2012 Read More »