Dubai (Emirates CAE) – March 2008

Graduates & Instructors (l – r)

back row
Peng Bo (CAAC), Yu Tao (CAAC), Du Peng (CAAC), Lin Bo (CAAC), Xu Yue (CAAC), Brian Hampson (TTI), Zhang Lingzhi (CAAC), Joe DePaola (TTI), Rong Weiguo (Zhuai Flight Training Centre), Murph Morrison (TTI), Yan Jun (CAAC), Ren Leijiang (CAAC), Li Shuangchen (CAAC)

front row
Sang Liguo (CAAC), Zhang Hongzhi (CAAC), Deng Luhua (CAAC), Huang Jian (CAAC), Dragos Adamovic (ECAC)

Taking photo: Robert (Bob) Earp (TTI)