Toronto (CAE) – February 2003

Graduates & Instructors (not in order)

Capt. Chen Li Ping (CAAC), Guo Bin (CAAC), Zhang Hangting – CAAC), Capt Yang Jiong (Air China), Rong Weigud (China Southern Airlines), Jiu Peng Li (CAAC), Capt. Pu Rui Sheng (CAAC), Fan Shunyu (Air China), Yin Jun Hua (CEA FTC), Capt. Xiong Jie – (CAAC), Capt. Li Lian Zhi (CAAC), Zheng Gang (CAAC), Xu Hong Bin (CAAC), Brian Hampson (TTI), Joe DePaola (TTI), Murph Morrison (TTI, Bob Earp (TTI)

We apologize for not being able to identify the students in the picture. Should you be able to help us put names to faces, please contact us.